Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Mithais (hierna "wij" of "ons") en de klant (hierna "u" of "de klant") met betrekking tot de verkoop en levering van producten en/of diensten.

2. Bestellingen

2.1. Bestellingen kunnen worden geplaatst via onze online webshop, telefonisch of andere door ons aangeboden kanalen.
2.2. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van overmacht, technische storingen, of andere omstandigheden die een correcte uitvoering van de bestelling onmogelijk maken.

3. Sweet decor

3.1 Via de website kan er een offerte aangevraagd worden. Vervolgens wordt er contact opgenomen met klant en een factuur opgesteld. 
3.2. De datum en decor is enkel gereserveerd bij het voldaan van een aanbetaling.
3.3. Wijzigingen in de producten kunnen maximaal 2 weken voordat de opdracht plaatsvindt. 
3.4. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren of te annuleren in geval van overmacht, technische storingen, of andere omstandigheden die een correcte uitvoering van de bestelling onmogelijk maken.

4. Prijzen en Betalingen

4.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's (€) en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2. Betaling dient te geschieden op het moment van levering of conform de betalingsvoorwaarden zoals overeengekomen tussen Mithais en de klant.
4.3. Bij niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

5. Levering

5.1. De levering van producten zal plaatsvinden op het afgesproken tijdstip en afleveradres.
5.2. Eventuele vertragingen in de levering zullen zo spoedig mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd.
5.3. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment van levering. Denk hierbij aan het laten vallen van de producten, waardoor de producten niet meer bruikbaar zijn. 

6. Klachten en Retouren

6.1. Klachten met betrekking tot de geleverde producten dienen binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk aan ons te worden gemeld.
6.2. Retourzendingen van producten zijn alleen mogelijk na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en onder de door ons gestelde voorwaarden.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste opslag van de geleverde producten.
7.2. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de desbetreffende bestelling.

8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze producten en diensten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten, blijven te allen tijde bij ons.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1. Op alle overeenkomsten tussen Mithais en de klant is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 

11. Wijzigingen

11.1. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden 30 dagen na bekendmaking.

Door een bestelling te plaatsen of een Sweet decor af te nemen bij Mithais gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.